Biografia di mag. Peter Štoka, dr. Salvator Žitko, dr. Helena Seražin mag. Peter Štoka,dr. Martin Berishaj, Ljuba Vrabec (sllovenisht), Ganimet Shala (shqip),

FAMILJET FISNIKE SHQIPTARE NË KOPRIN E VENECISË
në vitin jubilar të pallatit Bruti
Botues: Biblioteka Qendrore “Srečko Vilhar” Koper
Botues: Shoqata kulturore e shqiptareve te Istrias sllovene “Iliria” Koper
Per botuesin sllovenisht: David Runco
Per botuesin shqip: Heset Ahmeti
Vendi dhe data e botimit: Koper, 2015
Botimi shtese
Redaktor: mag. Peter Štoka
Autoret: mag. Peter Štoka, dr. Salvator Žitko, dr. Helena Seražin
Perkthimi: dr. Martin Berishaj
Lektorimi: Ljuba Vrabec (sllovenisht), Ganimet Shala (shqip)
Shtypi: Luglioprint, Trieste (Itali)
Tirazhi: 300 kopje
Te drejtat autoriale: Biblioteka Qendrore “Srečko Vilhar” Koper
dhe Shoqata kulturore e shqiptareve te Istrias sllovene “Iliria” Koper

Espandi

Bibliografia

Copertina

mag. Peter Štoka, dr. Salvator Žitko, dr. Helena Seražin mag. Peter Štoka,dr. Martin Berishaj, Ljuba Vrabec (sllovenisht), Ganimet Shala (shqip),

Kontët Shqiptar Dukagjini në Kopër: Kështjellar të Kështjellës Shën Socerb Albanski grofje Ducagini v Kopru: kaštelani gradu sv. Socerba I Conti albanesi Ducagini a Capodistria: Castellani di San Servolo

Biblioteka Qendrore “Srečko Vilhar” Koper dhe Shoqata kulturore e shqiptareve te Istrias sllovene “Iliria” Koper

Capodistria - Trieste (Itali)

2015

VisualizzaScarica